Hướng dẫn quản trị Media-Hình ảnh trong Website

08/03/2018  751 lượt xem tin 

Hướng dẫn quản trị Media-Hình ảnh trong Website tại niceweb.vn giúp đăng tải ảnh lên website một cách dễ dàng và tiện lợi hơn.

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ MEDIA-HÌNH ẢNH

1. Đăng nhập

Vào trang quản trị admin qua địa chỉ website/admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp.

2. Quản trị Media

(1). Vào nội dung quản trị

(2). Chọn Media

(3). Thư viện Media  

(4). Thư mục Media

(4-1). Tạo thư mục media mới

(4-2). Đổi tên thư mục media

(4-3). Xóa thư mục

=> Sau khi tạo mới hoặc xóa tên thì ấn “Lưu lại”

(5) và (7). Upload hình ảnh

(5-1). Chọn ảnh để upload ( có thể chọn nhiều ảnh để upload cùng 1 lúc)

(5-2). Chọn thư mục chứa ảnh mà bạn muốn upload

(5-3). Lưu ảnh upload vào mục hình ảnh

(5-4). Chọn kích thước ảnh thumbnail

(5-5). Chọn tỉ lệ ảnh

(5-6). Chọn kích thước tối đa của ảnh gốc

(6). Chọn thư mục ảnh để xem ảnh của từng thư mục

3. Quản trị hình ảnh

(1). Vào nội dung quản trị

(2). Chọn Hình ảnh

(8). Chọn Danh mục ảnh

(9). Thêm danh mục ảnh (Tên danh mục: logo, banner, silder,…) => Click “ Thêm danh mục hình ảnh”

(10). Tìm kiếm danh mục ảnh

(11). Lựa chọn tác vụ để áp dụng cho  danh mục ảnh => click “Áp dụng”

(12). Danh sách hình ảnh

(13). Chọn danh mục để tìm kiếm hình ảnh theo danh mục và ấn “Tìm kiếm”

(14). Thêm mới ảnh

Chọn danh mục (Danh mục mà bạn đã đặt tên tại mục (9)) để thêm mới ảnh

(15). Tải ảnh mới lên

(16). Chọn ảnh mà bạn muốn tải lên

(17). Chọn thư mục để lưu ảnh và click “ Tải lên và chọn” nó sẽ hiển thị ra from cập nhật thông tin ảnh.Điền thông tin ảnh và ấn “lưu thông tin”

Bài hướng dẫn quản trị Media-Hình ảnh giúp đăng tải ảnh lên website một cách dễ dàng và tiện lợi hơn.