Hướng dẫn quản trị Bài viết cho một Website

08/03/2018  607 lượt xem tin 

Hướng dẫn quản trị Bài viết cho một website của niceweb.vn giúp bạn tải bài viết lên website một cách dễ dàng và tiện lợi hơn

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ BÀI VIẾT TRONG WEBSITE

1. Đăng nhập

Vào trang quản trị admin qua địa chỉ website/admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp.

2. Quản trị bài viết

(1). Vào nội dung quản trị

(2). Chọn Bài viết

 

(3). Danh mục bài viết

(3-1). Thêm tên danh mục mới

(3-2). Chọn danh mục cha cho danh mục (nếu danh mục bạn đặt là danh mục chính thì để nguyên)

(3-3). Position, Keyword, Description có thể thêm hoặc bỏ trống

(3-4). Tìm kiếm danh mục

(3-5). Chọn tác vụ để áp dụng cho danh mục

(4). Danh sách bài viết

 (5). Thêm mới bài viết

(5-1). Tên tiêu đề bài viết

(5-2). Nội dung mô tả bài viết (tối đa 114 kí tự)

(5-3). Từ khóa nổi bật của bài viết

(5-4). Có thể lựa chọn hoặc để trống

(5-5). Nhập nội dung cho bài viết

(5-6). Lựa chọn danh mục bài viết bằng cách tích vào ô danh mục bài viết

(5-7). Tải ảnh lên cho bài viết

(5-8). Chọn ngày hiển thị và ngày kết thúc cho bài viết.

(5-9). Lưu lại thông tin cho bài viết.

(6). Tìm kiếm bài viết (tìm theo từ khóa, theo danh mục, theo vị trí)

Bài hướng dẫn quản trị Bài viết giúp bạn tải bài viết lên website một cách dễ dàng và tiện lợi hơn.